Lunchsessie: Programma Preventieve & Integrale aanpak Dyslexie, Laaggeletterdheid & Hulpmiddelen Onderwijs

Aanleiding voor het Programma

De overheid wil graag zien dat de hoeveelheid onterechte dyslexieverklaringen wordt teruggedrongen,door het stimuleren van goed lees- en spellingonderwijs, met een preventieve en integrale aanpak van leesproblemen en dyslexie. Dyslexieverklaringen zullen zo beperkt worden, en alle  leerlingen met leesproblemen en dyslexie zullen zo de mate van ondersteuning krijgen, die ze nodig hebben. De overheid ziet voor Samenwerkingsverbanden en andere overkoepelende gremia  een belangrijke rol in het ondersteunen van deze ontwikkeling.

Kerndoel van het Stimuleringsprogramma

Scholen beter in staat stellen om systematisch en duurzaam te kunnen werken aan preventie en het op integrale en effectieve manier aanpakken van  leesproblemen en dyslexie, en het risico op laaggeletterdheid.

Het programma wil alle betrokkenen inspireren en activeren tot effectief en verantwoord handelen en tot borging van dat handelen met als uiteindelijk doel dit handelen tot dagelijkse praktijk te bevorderen.

Dit alles met gebruikmaking van alle goede kennis, inzichten en voorbeelden die in wetenschap en praktijk al voorhanden zijn, om deze vervolgens verantwoord te gaan inzetten.

Uw rol: stuur informatie in voor de lunchsessie!

Ter voorbereiding van de lunchsessie ontvangt de stuurgroep graag informatie van u:

  • Vraag 1:  Hoe zou volgens u dit Stimuleringsprogramma kunnen slagen?
    Noem vanuit uw functie en/of werkgebied drie punten, acties of aandachtsgebieden die belangrijk zijn om de doelen van het programma te kunnen bereiken
  • Vraag 2: Wat zou u zelf kunnen of willen bijdragen aan dit stimuleringsprogramma?

U kunt de gevraagde informatie tot 17 september a.s. per e-mail verzenden naar conferentie@lexima.nl.