Ronde 3

Lezing 3.1

Positionering S(B)O in toekomstig onderwijszorglandschap - Drs. Jos Gerards
thema: Algemeen (PO)

Versterking van de basisondersteuning op scholen betekent een verandering in de door- en toestroom naar het speciaal (basis) onderwijs. In deze lezing wordt gereflecteerd op de mogelijke positionering van het SBO en het SO in het continuüm van passend onderwijs en er wordt aangegeven welke inrichtingsmogelijkheden OCW biedt.

Lezing 3.2

Leerlingen met autisme motiveren en belonen. Do's en dont's. - Kobe Vanroy
thema: Gedrag (PO)

Tijdens de lessen zien begeleiders van leerlingen met autisme wel eens gedrag dat wijst op een motivatieprobleem. 'Het is saai!' of 'Wat kan ik daar nou mee?' zijn daar voorbeelden van, maar ook weerstand en probleemgedrag kunnen veroorzaakt worden door een gebrek aan motivatie. Zijn beloningen dan oplossingen of net valkuilen? Deze lezing, gebaseerd op de Zelf Determinatie Theorie, kijkt mee hoe mogelijke strategieën ingezet kunnen worden. (deze lezing wordt voor het VO en MBO gegeven in Ronde 5

Lezing 3.3

Behandeling bij rekenproblemen - Prof.dr. Hans van Luit
thema: Rekenen (PO / onderbouw VO)

Behandeling gaat over de inhoud van het rekenen en de manier van overdracht door de leerkracht. In mijn bijdrage ga ik in op passende instructie voor zwakke rekenaars (structuur verlenende instructie naast banende instructie) en op velerlei behandelingsmogelijkheden, zoals een goede toetsvoorbereiding, het gebruik van een opzoekboekje, het opdelen van complexe opgaven, een alternatieve tafelkaart, gebruik van de rekenmachine, rekenspelletjes en het rekenmuurtje van Bareka.
(deze lezing wordt ook gegeven in Ronde 4)

Lezing 3.4

Taalontwikkelingsstoornissen in de klas - Drs. Bernadette Sanders
thema: Taal - Spraak (VO / MBO)

Wat betekent de TOS problematiek voor leerlingen in het voortgezet onderwijs? Wat zijn de gevolgen voor de motivatie van de leerling voor school en leren? Welke executieve functies zijn extra zwak bij leerlingen met TOS en uiten zich in gedrag? TOS heeft gevolgen voor de algehele ontwikkeling van de leerling, naast het leerproces zeker ook op het gebied van het sociaal - emotioneel functioneren. Welke interventies zijn van belang? Wat zijn aandachtspunten in het onderwijs en wat hebben deze leerlingen van docenten nodig om het voortgezet onderwijs of het mbo met succes te doorlopen?
(deze lezing wordt ook gegeven in Ronde 2 voor de doelgroep PO)     

Lezing 3.5

Onderwijs en het VN-Verdrag Handicap - Mr. Dick Houtzager
thema: Thema (PO / VO / MBO)

Wat zegt het VN-Verdrag handicap over onderwijs? Wat kan mijn school doen om de rechten van leerlingen met een beperking te waarborgen? Met Passend Onderwijs zijn ontwikkelingen in gang gezet die tot meer inclusie in het onderwijs moeten leiden. In deze presentatie worden die ontwikkelingen tegen het licht gehouden. Dick Houtzager gaat daarover graag met u in gesprek.     

Lezing 3.6

Hoe gaan Vlaamse scholen om met meertaligheid? - Charlotte Mostaert en Hanne Swartenbroekx
thema: Taal - Spraak (PO)

In Vlaanderen spreekt 1 op 5 van de kinderen in het basisonderwijs thuis geen Nederlands. Veel van deze kinderen ondervinden (taal)moeilijkheden op school. Hoe gaan scholen om met deze talige diversiteit en wat is hun attitude tegenover meertalige leerlingen? Via bevraging van 322 zorgcoördinatoren verspreid over heel Vlaanderen geven we een antwoord op deze vraag. De resultaten leiden tot concrete tips voor het onderwijs. 

Lezing 3.7

Dynamisch testen van begaafde leerlingen - Dr. Bart Vogelaar
thema: Cognitie (PO)

Tijdens deze lezing wordt de gedachtegang achter het gebruik van dynamisch testen toegelicht en wordt stilgestaan bij de meerwaarde van het dynamische testen voor identificatie en begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. Een dynamische test is een test waarin leren èn testen beide centraal staan, waardoor er inzicht wordt gekregen in het potentieel om te leren en de instructiebehoeften van een individueel kind.
(deze lezing wordt ook gegeven in Ronde 4)     

Lezing 3.8

Het groepsproces van pestgedrag in het voortgezet onderwijs - Dr. Loes Pouwels
thema: Algemeen en Gedrag (VO)

Hoe ziet pesten in het voortgezet onderwijs eruit en wat kan er aan gedaan worden? Allereerst zullen er verschillende pestrollen met bijbehorende kenmerken beschreven worden. Vervolgens zal er in worden gegaan op de rol van de leerkracht in het herkennen, voorkomen en aanpakken van pesten in het voortgezet onderwijs.
(deze lezing wordt ook gegeven in Ronde 2 voor de doelgroep PO)     

Bezoek aan de Informatiemarkt

Hier vindt u een diversiteit aan informatieve stands van educatieve uitgevers, onderwijs(advies)organisaties, belangenorganisaties en leveranciers van (ICT-) hulpmiddelen.
Meer informatie >>